Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het tekenen van de overeenkomst of reserveren voor de vakantieopvang gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard.

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
1.1 Opdrachtnemer: Persoon van het dienstverlenende bedrijf Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard,
die de hond(en) van opdrachtgever uit laat.
1.2 Opdrachtgever: Persoon (hondenbezitter).
1.3 Derde partij: Partij die door opdrachtnemer wordt ingeschakeld.
1.4 Paspoort: Europees dierenpaspoort.
1.5 Chip- en registratieverplichting: Chip dient te voldoen aan ISO-standaarden 11784 en
11785 en geregistreerd te zijn bij een Nederlandse databank.
1.6 Vaccinaties: Honden dienen o.a. ingeënt te zijn tegen: de ziekte van Parvo, hondenziekte,
ziekte van Weil, leverziekte en kennelhoest.
1.7 Opdracht: halen, brengen en uitlaten van de hond(en) (uitlaatservice) en/of vakantieopvang voor honden.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Op de opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan
uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter
alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever
als opdrachtnemer.
2.2 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de
prijsopgaven te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden en de prijsopgaven zullen
door Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard tijdig aan de Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna
Opdrachtgever 30 dagen de tijd heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen.
Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak
meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3 De hond die meegaat met de uitlaatservice, dient de basiscommando's te kennen en
sociaal in omgang te zijn bij soortgenoten en mensen. Als de hond, naar het professionele
oordeel van Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard, niet voldoende basiscommando’s kent of niet voldoende sociaal
is in de omgang in of buiten de groep, kan de hond worden uitgesloten van de uitlaatservice. 
2.4 Alle honden, die meegaan met de Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard moeten een goede halsband of goed tuig dragen, dat niet los schiet.
2.5 De honden die meegaan met de uitlaatservice worden veilig vervoerd in een bus met kennels. De bus is voorzien van een ventilatiesysteem voor de honden.
2.6 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is gerechtigd zich te laten vervangen tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 - Gezondheid
3.0 Opdrachtgever machtigt Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard om in geval van calamiteiten op kosten van
Opdrachtgever een dierenarts te consulteren. Indien mogelijk zal er eerst telefonisch overleg met de
opdrachtgever zijn. Bij grote spoed kan het een andere dierenarts zijn
dan vooraf is aangegeven door de opdrachtgever.
3.1 De verantwoordelijkheid van de inentingen, controleren op vlooien en teken ligt te allen
tijde bij de opdrachtgever en/of de eigenaar van de hond. De hond, die meegaat met de
uitlaatservice, dient ingeënt of getiterd te zijn. Tevens dient de hond
preventief behandeld te zijn tegen vlooien, teken en wormen. Uitsluitend na schriftelijk akkoord
van de opdrachtnemer kan van deze bepaling worden afgeweken.
3.2 De hond, die kennelhoest of vlooien heeft of waarvan Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard vermoedt dat de hond
kennelhoest of vlooien heeft, kan worden geweigerd voor de uitlaatservice en/of vakantieopvang. De weigering
kan op elk moment plaatsvinden; ook als Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard kennelhoest of vlooien constateert of
vermoedt bij het ophalen van de hond. De kosten voor de groepswandeling worden wel
in rekening gebracht.
3.3 Opdrachtgever verplicht zich om Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen
van loopsheid en eventuele ziektes van de hond, waarvoor abonnement is afgesloten.
Mocht dit niet gemeld zijn en de hond wordt tijdens een wandeling worden gedekt dan is Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard niet aansprakelijk voor de gevolgen van de dekking. Bij een loopse teef loopt het abonnement door.
3.4 Alleen gecastreerde reuen mogen mee met Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard (uitgezonderd van pups).

Artikel 4 - Rechten en plichten Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken veroorzaakt door de hond.
4.2 Opdrachtgever dient een WA verzekering te hebben waarin schade veroorzaakt door de hond gedekt is.
4.3 Opdrachtgever machtigt Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard om, op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
4.4 Opdrachtgever accepteert dat de hond bij thuiskomst vies en nat kan zijn.
4.5 Opdrachtgever zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en dag aanwezig is. Indien de hond niet aanwezig is, worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
4.5 Het annuleren van een groepswandeling dient minimaal 24 uur van te worden doorgegeven aan Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard.
4.6 Annuleren voor de vakantieopvang kan kosteloos tot 1 maand voor de datum van de reserveerde periode. Bij annuleren binnen 1 maand voor de gereserveerde periode van de vakantieopvang, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht . Annuleren binnen 1 week voor de datum van de vakantieopvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
4.7 Opdrachtgever dient tijdens de uitlaat en/of opvangtijden telefonisch bereikbaar te zijn op het vooraf opgegeven telefoonnummer. Wanneer de Opdrachtgever niet te bereiken is en er is spoed bij, heeft Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard het recht de hond van de nodige eerste zorg te voorzien op kosten van de opdrachtgever.


Artikel 5 - Rechten en plichten Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard 
5.1 De hond(en) die meegaan met de uitlaatservice van Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard wordt op het adres van de Opdrachtgever opgehaald en teruggebracht door Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard op het adres van de Opdrachtgever.
5.2 Voor halen of brengen voor honden die in de vakantieopvang komen wordt een toeslag van € 5,00 in rekening gebracht, als het ophaaladres binnen het werkgebied valt. Valt het ophaaladres buiten het werkgebied dan geldt een opslag. Vakantieopvang is zonder halen/brengen.
5.3 Opdrachtgever wordt door Honenuitlaatservice Krimpenerwaard op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond, ten tijde van de uitvoering van de opdracht.
5.4 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard verplicht zich om de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, gedurende de afgesproken tijd uit te laten.
5.5 Uitvoering van de opdracht door Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard kan niet geschieden als een teef loops is. De hond wordt in deze situatie te allen tijde geweigerd door de opdrachtnemer voor de groepswandeling. Het abonnement loopt wel door. 
5.6 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard spant zich in om naar haar best mogelijke kunnen, zorg te dragen voor het welzijn en de veiligheid van de hond.
5.7 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht per direct stop te zetten, wanneer Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard van mening is dat het onverantwoordelijk is de hond uit te laten.
5.8 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard behoudt zich het recht voor, om zonder opgaaf van reden, honden te weigeren.
5.9 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is vrij tijdens officiële feestdagen. Vakanties zullen door opdrachtnemer ruim van tevoren bekend gemaakt worden. Het abonnement loopt door tijdens deze vrije dagen. Op officiële feestdagen kan de hond, op aanvraag uitgelaten worden. Het abonnementstarief is berekend op 48 werkbare weken. Dat houdt in dat er in het abonnement rekening is gehouden met 4 weken per jaar vakantie.
5.10 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard behoudt zich het recht voor indien er sprake is van hevige weersomstandigheden zoals extreme gladheid, extreme hitte of weeralarm de opdracht te wijzigen dan wel te annuleren.


Artikel 6 - Betalingen en duur overeenkomst
6.1 Alle abonnementsprijzen en losse wandelingen zijn inclusief 21% BTW. 
6.2 Opdrachtgever betaald het bedrag van het abonnement / losse wandelingen achteraf. Hiervoor zal opdrachtgever rond het einde van de maand een betaalverzoek krijgen van Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard.
6.3 De betalingstermijn is 7 dagen. Indien de betaling uitblijft, stuurt Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard een eerste betalingsherinnering / een nieuw betaalverzoek. Bij elke tweede betalingsherinnering is Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard gerechtigd €12,50 administratiekosten in rekening te brengen. Indien betaling opnieuw uitblijft, zullen ook de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Vanaf de eerste betalingsherinnering tot aan de betaling van de openstaande factuur, schort Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard haar verplichtingen op en wordt de hond(en) niet opgehaald.
6.4 Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.6 In de weekenden of met officiële feestdagen wordt een toeslag in rekening gebracht.

Artikel 7 - Vast abonnement en losse wandelingen
7.1 Een vast abonnement biedt een gegarandeerde plaats op de in overleg met opdrachtgever vast te stellen dagen. Een abonnement wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. 
7.2. Bij afname van losse wandelingen is de opdrachtgever niet gegarandeerd van een vaste plek voor de hond. De hond van opdrachtgever kan mee mits er die dag plek is.
7.3 Bij een vast abonnement wordt het te betalen bedrag in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, ongeacht eventuele minder opgenomen groepswandelingen in die maand. In de abonnementsprijs zijn 4 weken afwezigheid per jaar van de hond i.v.m. vakantie
reeds verrekend. Mocht de hond vaker afwezig zijn i.v.m. vakantie of andere redenen geschiedt dit op eigen rekening van opdrachtgever, de bezitter van de hond.
7.4 Een extra wandeling is een aanvullende dienst op het vaste abonnement. Indien de bezetting van Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard het toelaat, kan de hond een extra keer mee. Deze extra keer wordt bovenop het abonnement gefactureerd tegen een tarief van €17.  
7.5 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech of hevige weersomstandigheden) Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard. De wandeling(en) wordt niet in rekening gebracht. Bij abonnementen zal het in mindering worden gebracht op het maandelijkse tarief. 

Artikel 8 – Compenseren (ruilen van dagen)
8.1 Als de hond is afgemeld, bijvoorbeeld door ziekte, kan in overleg met Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard de niet gebruikte dienst binnen diezelfde kalendermaand alsnog worden opgenomen. Ruilen bij afmelding is alleen mogelijk indien de afmelding minimaal 24 uur voorafgaand aan de dienst plaatsvindt. Niet gebruikte diensten worden niet financieel gecompenseerd, omdat deze reeds gecompenseerd zijn.
8.2 Ruilen is alleen mogelijk zolang de bezetting van Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard het het toelaat.
8.3 Dagen die niet binnen de eerstgenoemde termijn van lid 1 zijn geruild, vervallen.
8.4 Is de hond gedurende een langere periode ziek (wat moet blijken uit een door opdrachtgever
aan Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard te overleggen medische verklaring), dan kan Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard een ziekteverlofperiode van maximaal twee maanden toekennen
(langer uitsluitend in overleg). Gedurende deze periode wordt het abonnement tijdelijk stop gezet en zal er geen gebruik gemaakt van
de diensten van Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard. Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard zal in de eerste maand geen kosten in rekening brengen. Bij de 2e maand zal Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard 50% van het normaal verschuldigde tarief in rekening brengen. De vaste plek van de hond(en) op betreffende dag(en) blijft gegarandeerd.
8.5 Bij castratie of sterilisatie van de hond zal het abonnement op verzoek van opdrachtgever voor max. 10 dagen tijdelijk stopgezet worden. Na deze periode gaat het abonnement weer in. De vaste plek voor de hond blijft op betreffende dag(en) gegarandeerd. 
8.6 Diensten die vallen op een nationale feestdag, kunnen niet geruild worden en worden niet financieel gecompenseerd.

Artikel 9 – Beëindiging Opdracht
9.1 Er geldt een opzeggingstermijn van minimaal één maand. 
9.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is niet aan te merken als bezitter van de hond.
10.2 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of honden binnen of buiten de uitlaatgroep.
10.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de
honden gedeeld.
10.4 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van de hond. Met uitzondering van letsel dat direct door Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is veroorzaakt. Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard zal er alles aan doen om letsel te voorkomen.
10.5 Hondenuitlaatservice Krimpenerwaard is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een natte of vieze hond.

Artikel 10 – Privacyverklaring
10.1. Voor zover door de Opdrachtnemer persoonsgegevens worden verwerkt, geldt dit artikel. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Opdrachtnemer is de ‘verantwoordelijke’ en een derde partij de ‘verwerker’ conform de geldende privacyregelgeving. Bij de eventuele verwerking van persoonsgegevens draagt opdrachtnemer de volledige verantwoordelijkheid voor de verwerking en is aansprakelijk voor het (gestelde doel van) de verwerking, het gebruik en de inhoud van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, de duur van de opslag van de persoonsgegevens, de wijze van verwerking en de ingezette middelen. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk zoals in de overeenkomst en in de privacywetgeving is bepaald.
10.2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt en bewaard. Persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard in het kader van wettelijke verplichtingen. Opdrachtnemer zal, op verzoek van de opdrachtgever, verklaren dat de persoonsgegevens zijn vernietigd. Verzoeken met betrekking tot het inzien, wijzigen of vernietigen van persoonsgegevens worden direct aan opdrachtnemer doorgegeven.
10.3 Opdrachtnemer en derde partijen spannen zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Derde partij zal de persoonsgegevens
uitsluitend verwerken in opdracht van opdrachtnemer en overeenkomstig de instructies van opdrachtnemer, zoals is vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst. Derde partij voert de verwerking slechts uit in opdracht van opdrachtnemer en zal geen persoonsgegevens langer verwerken dan noodzakelijk is voor de opdracht. Derde partij is verplicht om eventuele datalekken, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn waarvoor opdrachtnemer verantwoordelijk is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, binnen 48 uur te
melden aan opdrachtnemer. Onder datalek wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.
10.4. Opdrachtnemer en derde partijen verwerken de persoonsgegevens slechts binnen landen van de Europese Unie.
10.5. Alle persoonsgegevens die opdrachtnemer en opdrachtgever uitwisselen vallen onder een geheimhoudingsplicht jegens derden. Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de partij die openbaar maakt aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is of reeds in zijn bezit was, anders dan door schending van een geheimhoudingsverplichting.
10.6. Opdrachtnemer bewaart de persoonsgegevens digitaal en beveiligd deze met een wachtwoord. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het periodiek wijzigen van het wachtwoord en het opleggen van deze verplichting aan zijn personeel en/of de gebruikers.
Papieren dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierkast. Toegang is alleen voorbehouden aan opdrachtnemer. 
10.7 Dit privacy-artikel prevaleert bij strijdige bepalingen boven alle overige overeenkomsten
met opdrachtnemer gesloten, waar het om de verwerking van persoonsgegevens gaat.